Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Zgłaszanie usterek i  wad w zamontowanych instalacjach OZE

Zgłaszanie usterek i wad w zamontowanych instalacjach OZE

Przypominamy Uczestnikom projektu, że wszelkie usterki, wadliwe działanie bądź uchybienia w montażu instalacji OZE należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Rudnik w następujący sposób: – pisemnie na adres: Urzędu Gminy Rudnik, Rudnik 71, 22-330 Rudnik...
Skip to content